Οι Δήμαρχοι της Διαδημοτικής Συνεργασίας Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων σε κοινή δήλωση

Σε μια κοινή δήλωση προχώρησαν οι Δήμαρχοι Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων κ. Παναγιώτης Νάνος, Λίμνης Πλαστήρα, Ανδρέας Στεργίου Αργιθέας και Αλέξης Καρδαμπίκης Αγράφων Ευρυτανίας, πανηγυρίζοντας για την απόρριψη των αδειών από το ΥΠΕΝ για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη Νιάλα.

Ειδικότερα, με δύο αποφάσεις που εξέδωσε στις 19 Νοεμβρίου 2021, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος προχωρά στην απόρριψη του αιτήματος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: ‘’Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40 MW, στη θέση ‘Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα’, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα, των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας, αντίστοιχα, της εταιρείας ’ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.’’ καθώς και του έργου ”Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 46 MW, στη θέση ‘ΓΡΑΜΜΕΝΗ – ΤΟΥΡΛΑ -ΚΑΡΝΟΠΙ’, των δήμων Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα των νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας αντίστοιχα, της εταιρείας ‘ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.’’ .

Η τεκμηρίωση

Και στις δύο περιπτώσεις στην τεκμηρίωση της απόρριψης αναφερόταν και «…το γεγονός ότι αξιολογούνται αρμοδίως αρνητικά οι υποβληθείσες ΕΟΑ, βάσει των οποίων διενεργείται η απαιτούμενη από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ δέουσα εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή δραστηριότητας, διότι δεν αποτιμώνται ορθώς οι επιπτώσεις των έργων στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, οι υποβληθείσες ΕΟΑ δεν διαφοροποιούνται από τις προγενέστερες, υποβληθείσες τον Ιούνιο του έτους 2019 (ΣτΕ 1007/19, σκ. 33) και κατά συνέπεια ούτε εκείνες δεν αποτιμούσαν ορθώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με βάση τα πρόσφατα δεδομένα και τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Σχέδια Δράσης). Επιπρόσθετα, από τις ουσιώδεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις Φορέων επί της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης σημαντικών επιπτώσεων στο τοπίο και ειδικότερα στα εδάφη, τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, εντομοπανίδας και πανίδας, και ούτε υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η βεβαιότητα ότι η εν λόγω επέμβαση δεν θα επηρεάσει την περιοχή σε σχέση με την ακεραιότητά της και ότι δεν θα οδηγήσει σε οριστικό εκτοπισμό των ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας από την περιοχή των Αγράφων. Συνεπώς, εκτιμάται δεόντως πως οι υποβληθείσες ΕΟΑ δεν εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών και ειδών χαρακτηρισμού αυτών και, επιπλέον, πως τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού δεν συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης του οικοσυστήματος». Επίσης, αναφέρεται και «Το γεγονός ότι από τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι παρόλο του γενικώς επιτρεπτού της κατηγορίας της εν λόγω επέμβασης βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας, δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη πως η έγκριση επέμβασης σε δάσος και δασική έκταση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διοικητικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ενσωματώνεται στην υπό έκδοση ΑΕΠΟ».

Οι αποφάσεις

Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν την ίδια μέρα, αναφέρουν την Απόρριψη του αιτήματος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων …διότι α) οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου και β) δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος. Να σημειωθεί ότι κατά των αποφάσεων αυτών χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Η κοινή δήλωση των Δημάρχων των Αγράφων

«Με τις δύο πρόσφατες απορριπτικές αποφάσεις του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, έσβησε οριστικά ο κίνδυνος της καταστροφής της «κοιμωμένης των Αγράφων» από τις ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για σπουδαία συλλογική νίκη της κοινωνίας των πολιτών, την οποία χαιρετίζουμε ως δήμαρχοι των Θεσσαλικών και των Ευρυτανικών Αγράφων. Πρόκειται για ηθική και πολιτική δικαίωση, όλων όσων ανά το Πανελλήνιο στρατεύτηκαν για τη σωτηρία των ιστορικών Αγράφων. Όσων υπερασπίστηκαν με κάθε τρόπο την προστασία του Περιβάλλοντος σε μία περιοχή με ιδιαίτερο ιστορικό, πολιτιστικό και οικολογικό ενδιαφέρον.

Ευχαριστούμε όλους τους Συλλόγους και Φορείς Καρδίτσας και Ευρυτανίας, τις Επιτροπές Αγώνα, τους Αγραφιώτες αλλά και κάθε πολίτη από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μέσα από την κοινή προσπάθεια συνέβαλλαν στη σωτηρία των Αγράφων από τα αιολικά. Ειδικότερα ευχαριστούμε δημοσιογράφους και ΜΜΕ, οι οποίοι ανάδειξαν το πρόβλημα και υπερασπίστηκαν την προστασία του τόπου μας. Η «νίκη της Νιάλας» είναι συλλογική και αποτελεί τη δικαίωση πολύχρονων αγώνων, αλλά και το δίδαγμα ότι κανένας δίκαιος αγώνας δεν χάνεται.

Κερδίσαμε τη μάχη, αλλά ο Αγώνας για τη σωτηρία των Αγράφων συνεχίζεται, γιατί η απειλή είναι εδώ. Τα υπόλοιπα βουνά της Αργιθέας, του Μουζακίου, των Ευρυτανικών Αγράφων συνεχίζουν να απειλούνται από τα αιολικά. Κάνουμε γνωστό ότι σχεδιάζονται επάνω από τη λίμνη Πλαστήρα, στο Βουτσικάκι, στη Καράβα και Χονδροσπάνι να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες βιομηχανικού τύπου.

Καλούμε όλους να συνεχίσουμε τον κοινό αγώνα για τη σωτηρία των Αγράφων, να παραμείνουν τα βουνά μας αναλλοίωτα, με την ιστορική, γεωλογική και οικολογική αρτιμέλεια που χάρισε η Φύση. Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ μέσα  από ένα Εθνικό σχεδιασμό και  ένα Εθνικό χωροταξικό. Απευθύνουμε  προσκλητήριο σε φορείς και πολίτες, να εντείνουμε τον ειρηνικό μας αγώνα για την προστασία των βουνοκορφών  των Αγράφων. Ο αγώνας συνεχίζεται σε πολιτικό, νομικό και κοινωνικό επίπεδο, με την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Κερδήθηκε μία κρίσιμη μάχη, συνεχίζουμε τον αγώνα για τη σωτηρία των Αγράφων συνολικά».