Σε νέες προσλήψεις τακτικού προσωπικού θα προβεί σύντομα ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της έναρξης των διαδικασιών πλήρωσης στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας συνολικά οκτακοσίων σαράντα πέντε (845) θέσεων τακτικού προσωπικού και ογδόντα έξι (86) δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Ο Δήμος Καρπενησίου κλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στην επιβεβαίωση της ορθότητας του σχετικού του αιτήματος να διορθώσει την εγγραφή «ΔΕ28 Χειριστών Γκρέιτερ» στο ορθό «ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων», ώστε στη συνέχεια να αποσταλεί στον ΑΣΕΠ ο συνολικός πίνακας θέσεων για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την απόφαση αυτή ύστερα από έγγραφο του ΥΠΕΣ, όπου επεσήμανε πως κάθε φορέας καλείται να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις. Συγκεκριμένα ο κάθε φορέας κλήθηκε να λάβει υπόψη α) την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και β) την ταύτιση λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών /κλάδων/ ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων. Επιπλέον οι φορείς έπρεπε να προσδιορίσουν άμεσα, για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και την επαρκή αιτιολόγηση με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής για τους δήμους.