Επτά θέματα συζήτησε η 51η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, Τρίτη13 Δεκεμβρίου 2022 στο Δημοτικό Κατάστημα στον Προφήτη Ηλία.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων αφορούσε στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου εκτός έδρας Δήμου, Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Καρπενησίου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.

 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης για την προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00€, Έγκριση  1ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» αναδόχου Όλγας Τσώνη Ε.Δ.Ε., Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ» αναδόχου  ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε., Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..