Συνολικός προϋπολογισμός 14.650 ευρώ
Στη νέα ψηφιακή εποχή περνά πλέον ο Δήμος Καρπενησίου, προχωρώντας στην κατασκευή
ιστοσελίδας και δημιουργία ψηφιακής εικονικής περιήγησης VR 360ο στο πλαίσιο της
τουριστικής προβολής 2020 του εν λόγω Δήμου. Η υπηρεσία αυτή ανατέθηκε απευθείας στην
επιχείρηση με την επωνυμία WEB- GREECE Διαφημιστική Χουντρής Νικόλαος έναντι ποσού
14.656,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όσον αφορά την ψηφιακή εικονική περιήγηση αυτή
θα περιλαμβάνει βίντεο ψηφιακής εικονικής περιήγησης VR360 από εναέριες και επίγειες
λήψεις 360° σε 4 διαφορετικά σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Στη συνέχεια θα
γίνει επιμέλεια σεναρίου διαδρομής και σκηνοθεσία, προσθήκη μουσικής επένδυσης, φυσικοί
ήχοι και τίτλοι κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας, σύνθεση και Παραγωγή Εικονικής Περιήγησης,
καθώς και ανέβασμα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα ή τις ιστοσελίδες που θα υποδειχθούν από
τον Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή,
απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.