Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη

μίας (1) σύμβασης Ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο:

Τη συμμετοχή στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources”, ακρωνύμιο: TESSe2b και κωδικό 680555 του προγράμματος HORIZON 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απαραίτητη προϋπόθεση)

Εξειδίκευση σε CFD προγράμματα (Fluent, Open, Foam, TRNSYS, MATLAB κ.α.) σε θέματα μετάδοσης θερμότητας και μεταφοράς μάζας.

Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

Εμπειρία σε σύνταξη τεχνικών εκθέσεων έργου

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας: WP3: Analysis and Design of TESSe2b PCM storage tank, WP6: Construction of the TESSe2b prototype, WP7: Small scale validation of the TESSe2b solution.

Χρονική διάρκεια και όροι απασχόλησης

Η σύμβαση ανάθεσης έργου θα έχει έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30/4/2018. Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί με αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατόπιν εντολής του Επιστημονικού Υπεύθυνου έως τη λήξη του έργου (30/9/2019).

Αμοιβή

Η αμοιβή του αναδόχου για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ συνολικά, που αντιστοιχεί σε 1,67 Α/Μ, η οποία θα καλυφθεί από τον

προϋπολογισμό του έργου. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ο ΦΠΑ, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εφόσον απαιτούνται.

Το τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα elke.teiste.gr Ανακοινώσεις και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ως προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκληση από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://www.elke.teiste.gr/Ανακοινώσεις από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή από την ακόλουθη διεύθυνση όπου παρέχονται πληροφορίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ψαχνά Ευβοίας 34400

Τηλ. 22280-99526 & 99502

Φαξ: 22280-23766

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 13.00 μ.μ. με την ένδειξη:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στην Πρόσκληση