Αγώνας δρόμου να προλάβουν το ΕΣΠΑ – στον αέρα 1 εκατ. ευρώ

αποκλειστικό

Σε αγώνα δρόμου έχει μετατραπεί η καθημερινότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία πρόσφατα στελεχώθηκε με έναν μηχανικό που ήρθε από μετάταξη στο Δήμο Αγράφων, μιας και όλοι οι μηχανικοί είχαν φύγει με το πρόγραμμα της κινητικότητας 1,5 χρόνο πριν, αφήνοντας σε εκκρεμότητα έργα και προγράμματα, αλλά και σχεδόν νεκρό το Δήμο που δεν μπορούσε να εκτελέσει καμία εργασία, χάνοντας προθεσμίες και χρηματοδοτήσεις.

 Ένα  τέτοιο έργο είναι και η αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων, το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, με Δήμαρχο τον κ. Μπαμπαλή Θεόδωρο, το οποίο θα εντασσόταν σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρειαζόταν μελέτη, την οποία και απέστειλε η τότε δημοτική αρχή προς έγκριση, αλλά όπως αποδεικνύεται σήμερα, η μελέτη ήταν λάθος.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ευρυτανικού Παλμού, η μελέτη έλαβε αρνητική γνώμη από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας κ. Λέμα, ο οποίος αναφέρει στη γνωμοδότησή του, όπως φαίνεται σε έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

«ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διακήρυξης για το Υποέργο 1 της Πράξης «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων», συνολικού προϋπολογισμού 978.905,60€, διότι το φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης συνιστά «δημόσια σύμβαση έργου» και όχι «δημόσια σύμβαση προμήθειας» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.8 ταυ Ν.4412/2016…».

Τι προέβλεπε η μελέτη

Τη στεγανοποίηση σε 121 υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Αγράφων, προβλέπει η μελέτη

Σύμφωνα με το έγγραφο το φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται στα τεύχη δημοπράτησης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων» αφορά δύο τμήματα φυσικού αντικειμένου με τίτλους «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Το πρώτο φυσικό αντικείμενο που προβλέπει στεγανοποίηση σε 121 υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Αγράφων συνολικής επιφάνειας επεμβάσεων 11.130m2) και αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου προμήθειας, επιγραμματικά περιλαμβάνει:

Εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών επιφανειών (φερόντων στοιχείων) των δεξαμενών που πρόκειται να γίνει επέμβαση και εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας πριν την τοποθέτηση των μεμβρανών όπου απαιτείται (καθαιρέσεις, σφραγίσματα οπών/ρωγμών, κοπές φουρκετών κ.λπ.).Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων στομίων. Τοποθέτηση υποστρώματος και μεμβρανών στεγανοποίησης στο εσωτερικό του πυθμένα και των εσωτερικών τοιχίων. Τοποθέτηση και στεγανοποίηση νέων στομίων Στεγανοποίηση του εσωτερικού μέρους της οροφής των δεξαμενών με κατάλληλη μεμβράνη προκειμένου να προστατεύεται το σύνολο της στεγανοποίησης που έχει επιτευχθεί από την φθορά της οροφής με την πάροδο του χρόνου. ‘Έλεγχος των δεξαμενών με πλήρωση νερού από το δίκτυο

Στο δεύτερο τμήμα προβλέπεται τοποθέτηση 17 μεταλλικών δεξαμενών ωφέλιμου όγκου από 20m3 έως 1000m3,κατασκευή δικτύων 4.750 μέτρων κ.α. και αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου προμήθειας, επιγραμματικά περιλαμβάνει:

την προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση μεταλλικών δεξαμενών βαρέως τύπου, την έδραση / υποδομή των δεξαμενών στις θέσεις εγκατάστασης, την σύνταξη στατικής μελέτης από διπλωματούχο Μηχανικό για την στατική επάρκεια της κάθε δεξαμενής, την εσωτερική επένδυση των δεξαμενών με την χρήση υποστρώματος και μεμβράνης στεγανοποίησης παρόμοιων χαρακτηριστικών με αυτών του πρώτου Τμήματος.

Γιατί ακυρώνεται η μελέτη

Ουσιαστικά η μελέτη ακυρώνεται γιατί η συγκεκριμένη που είχε αποσταλεί ήταν μελέτη προμήθειας και όχι μελέτη δημοσίου τεχνικού έργου, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλου τύπου άδειες και έγγραφα.

Ως δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση ή ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση και το αποτέλεσμα της οποίας συνδέεται άμεσα με το έδαφος ή το υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό, ώστε να μπορεί να Θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του και να μην μπορεί να αποχωρισθεί από αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού τους.

Αντίθετα, πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο τεχνικό έργο, όταν το αποτέλεσμα των εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του εδάφους, καθώς και όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού και ανάλογων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων.

Ως προμήθεια νοείται εκτός από την απόκτηση κινητών πραγμάτων, αναλωσίμων ή μη, που προορίζονται, είτε αυτούσια είτε κατόπιν επεξεργασίας, να χρησιμεύσουν για την κάλυψη αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών των φορέων του δημόσιου τομέα, και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών, μεταξύ άλλων, συντήρησης και επισκευής που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον η αξία των τελευταίων υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών, το δε αποτέλεσμα των εν λόγω εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του εδάφους, ενώ για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και εξειδικευμένο επιστημονικό τεχνικό προσωπικό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ως μεικτό αντικείμενο (προμήθεια, έργο, υπηρεσία), αφορά ένα ολοκληρωμένο τεχνικό σύστημα ενιαίου σκοπού ως εξωτερικό υδραγωγείο (δεξαμενές, δίκτυα, συσκευές δικτύου κ.α) με σταθερή πρόσδεση στο έδαφος {εδράσεις δεξαμενών} και ανάμιξη με το υπέδαφος (θεμελίωση δεξαμενών, τοποθέτηση δικτύων). Συνεπώς συνιστά σύμβαση «δημόσιου τεχνικού έργου» ανεξαρτήτως επιμέρους αξίας προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών.

Τι χρειάζεται να γίνει

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την εκτέλεση έργων, το φυσικό αντικείμενο της πράξης, εκτελείται και εντός δασικών εκτάσεων και απαιτείται σχετική γνωμοδότηση για την εκτέλεσή του από το αρμόδιο Δασαρχείο. Επίσης, απαιτείται σχετική γνωμοδότηση για την εκτέλεσή του από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ως προς την άδεια εκτέλεσης έργου απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων, ενώ για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, απαιτείται η συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης έργου (υδραυλική μελέτη δικτύων, δεξαμενών, στατική μελέτη έδρασης και εγκατάστασης δεξαμενών κ.α.) που αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Το στοίχημα της δημοτικής αρχής

Με λίγα λόγια, αν δεν κινηθεί γρήγορα η σημερινή δημοτική αρχή και η μονομελής αυτή τη στιγμή Τεχνική Υπηρεσία, να στείλει εκ νέου σωστή μελέτη και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και άδειες, είναι πολύ πιθανό να χαθεί η χρηματοδότηση, μιας και οι προθεσμίες είναι πολύ στενές για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και να χαθεί σχεδόν 1 εκατ. ευρώ που θα έλυνε το πρόβλημα ύδρευσης όλου του Δήμου Αγράφων. Το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο αφού για τη νέα μελέτη απαιτούνται και άδειες από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες οι οποίες δεν φημίζονται για την ταχύτητα εκδόσεως αδειοδοτήσεων.