Υδρευτικά υλικά προμηθεύεται ο Δήμος Αγράφων

2799

Με την από 14-4-2019 απόφαση Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου που ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές αναθέτουν την εκτέλεση της προμήθειας με θέμα «Προμήθεια υδρευτικών υλικών ΔΕ Απεραντίων του  Δήμου  Αγράφων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Ως ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η  Σταυρούλα Μάκκα έναντι του ποσού των 4831,70 ευρώ, επί πλέον ΦΠΑ 24% και σύνολο προσφοράς 5991,33€. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 10 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.