Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου ανανέωσε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Δασοπονίας στο Καρπενήσι, για τη συνεργασία των δύο φορέων, όσον αφορά στη στέγαση των σπουδαστών στη Μαθητική Εστία του Δήμου.

Ο Δήμος Καρπενησίου προχώρησε στην υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διαμονή των φοιτητών του Τμήματος δασοπονίας και Δ.Π.Φ Καρπενησίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των αντίστοιχων νόμων, το ΦΕΚ  που καθορίζει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού, το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ενημέρωση περί διαθεσιμότητας κτιρίων για τη στέγαση φοιτητών», τον Κανονισμό λειτουργίας Μαθητικών Εστιών Καρπενησίου, την απόφαση Δ.Σ Καρπενησίου που καθορίζει το ύψος των τροφείων των σπουδαστών του τμήματος δασοπονίας και Δ.Φ.Π Καρπενησίου, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η προηγούμενη σύμβαση λήγει στις 31-9-2017 και απαιτείται εκ νέου η υπογραφή σύμβασης στην οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια και το όργανο παρακολούθησης του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθέντων φορέων.

Οι όροι για τη στέγαση των φοιτητών του ΤΕΙ Καρπενησίου

Στη σύμβαση αναφέρονται τα εξής:

Στο Δήμο Καρπενησίου λειτουργεί Μαθητική Εστία (ΜΕ Καρπενησίου), πτέρυγα του οποίου θα χρησιμοποιηθεί από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη αναγκών στέγασης έως 30 σπουδαστών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησίου, όπου θα συνυπάρχουν με τους ενήλικους σπουδαστές του I.E.Κ.. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 30-9-2018.

Στο πλαίσιο των λειτουργικών διαδικασιών της Εστίας για τους σπουδαστές του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οι νεοεισερχόμενοι σπουδαστές θα εισάγονται από την Επιτροπή Στέγασης του ΤΕΙ Καρπενησίου, με λίστα η οποία θα παραδίδεται στην ΜΕ Καρπενησιού. Οι σπουδαστές του ΤΕΙ Καρπενησίου θα μπορούν να προσέρχονται στην ΜΕ Καρπενησιού από την 1η Οκτωβρίου 2017. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-2018), οι σπουδαστές θα παραμένουν στην ΜΕ Καρπενησιού μέχρι τη λήξη του σπουδαστικού έτους, οπότε και θα παραδίδουν τα δωμάτιά τους στη Διεύθυνση της Εστίας και θα επανακρίνονται κατ’ έτος με ευθύνη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π Καρπενησίου. Η οικονομική συμμετοχή των διαμενόντων στην ΜΕ Καρπενησιού σπουδαστών του ΤΕΙ Καρπενησίου ανέρχεται στο ποσό των 30,00€ μηνιαίως όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου, ενώ ως εγγύηση εξοπλισμού του δωματίου τους, θα καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 45,00€.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

α) Οι σπουδαστές δεν θα παίρνουν κλειδί του δωματίου τους στη Μ.Ε εάν δεν καταβάλουν το ποσό της εγγύησης και εάν δεν έχουν εξοφλήσει οφειλές προηγουμένου έτους.

β) Το ποσό των 30,00ευρω θα καταβληθεί στο ακέραιο και για το μήνα Σεπτέμβριο που αποτελεί προέκταση του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

γ) Οι σπουδαστές για να παραλάβουν το κλειδί για την 1η εξεταστική θα πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και με τη λήξη της εξεταστικής να παραδίδουν το κλειδί στον υπεύθυνο της Μ.Ε Καρπενησίου.