Την περασμένη Δευτέρα, ο Περιφερειάρχης  Στερεάς Ελλάδας κ.  Κώστας Μπακογιάννης  υπέγραψε σύμβαση με την ανάδοχο, Εκπαιδευτικό – Ερευνήτρια κ. Ηλιάνα Ζιώγα,  με έδρα στην Λαμία, για το έργο τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ιστορίας& Πολιτισμού Ευρυτανίας (Κ.Ι.Π.Ε.) που θα δημιουργηθεί στο Καρπενήσι, συνολικού ποσού 24.000,00 ευρώ.

Με την παρούσα σύμβαση, η Ανάδοχος αναλαμβάνει και παρέχει, τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την δημιουργία του  Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας (Κ.Ι.Π.Ε.), το οποίο στεγάζεται σε ανακαινισμένο χώρο έκτασης 250 τ.μ. σε κεντρικό σημείο του Καρπενησίου  Π.Ε. Ευρυτανίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Έκθεση περιγραφής ενοτήτων και υποενοτήτων του έργου που θα περιέχονται στο Κέντρο, Αναλυτική παρουσίαση βασιζόμενη στον νοηματικό και χωρικό σχεδιασμό και στη λογική ιστορική συνέχεια, Έκθεση ροής επισκεπτών διαδραστικότητάς τους με το Κ.Ι.Π.Ε. αφορά στην περιήγηση του επισκέπτη μέσω της βιωματικής προσέγγισης, Σχεδιασμός της ροής και επιλογή των κατάλληλων διαδραστικών μέσων, βάσει ενός λογικά δομημένου σεναρίου, Συγκέντρωση βιβλιογραφίας πληροφοριών για την περιοχή σε σχέση με κάθε χρονική περίοδο, Αναζήτηση πληροφοριών σε καταλόγους βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο, οπτικοακουστικό υλικό, αξιολόγηση και οργάνωση των πληροφοριών, Καταγραφή και συγκρότηση συλλογών για την τακτοποίηση και διαχωρισμό του υλικού (κύρια έκθεση ή αποθήκευση)  σε σχέση με τις θεματικές ενότητες της έκθεσης. Χρήση λογισμικού προγράμματος για την ψηφιακή καταγραφή με βάση ορισμένα κριτήρια με σκοπό την εξυπηρέτηση της χρήσης, τον έλεγχο, την συντήρηση και την αποθήκευση του υλικού. Συγκέντρωση – ομαδοποίηση – τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των αντικειμένων. Αφορά την ασφάλεια, τον έλεγχο και ευρετηριασμό και την ιστορία των αντικειμένων μέσα από διαδικασίες αριθμού εισαγωγής, μητρώου, δελτίο ταυτότητας αντικειμένου (φυσική περιγραφή), δελτίο φυσικής κατάστασης αντικειμένου, δελτίο φωτογράφισης (ψηφιοποίηση). Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις ομάδες κοινού (μαθητές, σύλλογοι, ΑμεΑ κλπ)  σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας. Το υλικό θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φυσικά αντικείμενα, έντυπο υλικό, ψηφιακό υλικό κ.ά. τα οποία θα αναδεικνύουν την περιοχή, Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων – προθηκών. Σχεδιαστική αποτύπωση της εσωτερικής διάταξης και έκθεσης των αντικειμένων με στόχο την δημιουργία ελκυστικού χώρου προς τον επισκέπτη και την προστασία των εκθεμάτων τα οποία θα ακολουθούν μία ορισμένη λογική σειρά μέσα σε κατάλληλο συμφραστικό περιβάλλον.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση των υπηρεσιών στις  28 / 02 / 2018. Δύναται δε να παραταθεί κατόπιν αιτιολογημένης σύμφωνης γνώμης και των δυο συμβαλλομένων, έως δύο μήνες, για την ολοκλήρωση των παραπάνω αναφερομένων υπηρεσιών και με τους ίδιους ακριβώς όρους χωρίς τη δυνατότητα προσαυξήσεων.

Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση της παρούσας ισούται με το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και λοιπών κρατήσεων που προβλέπονται, βάσει της κατατεθειμένης οικονομικής προσφοράς της Αναδόχου.