Χειριστή μηχανήματος προσλαμβάνει ο Δήμος Καρπενησίου

0
1856

Έως 27 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις
Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Χειριστή Μηχανήματος Έργου για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
Συγκεκριμένα, προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα δύο µηνών, με ειδικότητα ∆Ε ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΕ 1.
Τα ∆ικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο ∆ήµο, είναι:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ.
3. Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
οµάδας Ζ΄ τάξης Γ΄ του Π∆ 31/1990 ή Άδεια χειριστή µηχανηµάτων
έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β΄ ειδικότητας 3 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.5.
4. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε
τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο
δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου
206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε
το ∆. Καρπενησίου.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του ∆ήµου µέχρι και την Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου 2018.