Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού για το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στο Μικρό Χωριό.

Όσον αφορά τον τρόπο διασφάλισης των απαραίτητων ποσοτήτων ύδατος για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών τόσο κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, όσο και κατά την μη λειτουργία αυτού στην γραμμή εκτροπής, δεν απαιτείται περιγραφή του τρόπου διότι δεν υπάρχουν αρδευόμενες εκτάσεις ανάντη του υδροηλεκτρικού και τα ύδατα επανέρχονται κατά 100% στον αρδευτικό αύλακα.

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού για το υφιστάμενο Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.Υ.Η.Ε.) ισχύος 0,15 MW στη θέση «Μικρό Χωριό» της Κοινότητας Μικρού Χωριού Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Καρπενησίου απαιτείται η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και περιγραφή του τρόπου διασφάλισης των απαραίτητων ποσοτήτων ύδατος.

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της Υπηρεσίας και επιστολής του Προέδρου της Κοινότητας Μικρού Χωριού στην οποία αναφέρεται ότι: «Οι αναγκαίες ποσότητες ύδατος για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της Τ.Κ. Μικρού Χωριού καλύπτονται πλήρως από τη σύνδεση του κεντρικού αρδευτικού αύλακα με τη διώρυγα φυγής με το υπάρχον φρεάτιο διακλάδωσης. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος χρήσης υδάτων για άρδευση στην περιοχή ανάντη του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού».