Αποδεκτή έκανε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων τη νέα χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η συνολική επιχορήγηση όλων των Δήμων της χώρας από το ΥΠΕΣ ανήλθε στα 25.000.000,00€, εκ των οποίων ο Δήμος Αγράφων έλαβε το ποσό των 37.900,00€ για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Το ποσό της χρηματοδότησης θα εγγραφεί σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και θα αποδοθεί στο Δήμο, με χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.