Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 και την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν η 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων και η 16η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων αντίστοιχα. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν δια περιφοράς με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για την έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών-Αποσφράγιση και αξιολόγηση των υποφακέλων: «Οικονομικών προσφορών» αντίστοιχα της διακήρυξης:«Προμήθεια σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων», συνολικού προϋπολογισμού 315.170,80 € (με ΦΠΑ 24%), την ενσωμάτωση της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αγράφων, καθώς και για την σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2021. Αντίστοιχα οι σύμβουλοι του Δ.Σ. Αγράφων έλαβαν αποφάσεις σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αγράφων και την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Αγράφων.

φωτο αρχειου