Χρήματα και για σχολικό τροχονόμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση και μεταξύ άλλων συζήτησε και αποφάσισε για την Κατανομή Δ’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού σχολικού τροχονόμου έτους 2017 (αποπληρωμή).

Η αντιδήμαρχος κα Γκαρίλα εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατανεμήθηκε στους Δήμους της χώρας η Δ’ δόσης λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2017. Ο Δήμος Καρπενησίου για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το ποσό των 46.910,00€ και μετά από τη σχετική παρακράτηση που έγινε με το 145318/14/11/2017 έγγραφο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό που θα διατεθεί για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται σε 46.839,64€.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων» στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των σχολικών τροχονόμων. Η αμοιβή που αφορά τους σχολικούς τροχονόμους (συνολικά 5) των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου για το διάστημα από 11-9-2017 έως 23-12-2017 ανέρχεται στο ποσό των 3.019,40 (αποπληρωμή έτους 2017)€ το οποίο θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό επιχορήγησης πριν την κατανομή ως εξής: ( 46.839,64€-3.019,40€ =43.820,24 € )

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα:

Α) Την επιχορήγηση των σχολικών μονάδων συνολικού ποσού 43.820,24 € των οποίων η κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου θα γίνει σύμφωνα με την ποσόστωση όπως αναφέρεται στην αριθμ. 58/2013 απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου:

1)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( ποσοστό 54%) ποσό 23.662,93€ και

2)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου ( 46%) ποσό 20.157,31€

Β) Το ποσό που αφορά την δαπάνη υλοποίησης θεσμού Σχολικού τροχονόμου έτους 2017(αποπληρωμή) ανέρχεται σε 3.019,40.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε την κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.