Στο «Αντώνης Τρίτσης» η προμήθεια
Όπως ενημερώνει ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, με απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στυλιανού Πέτσα, εντάχθηκε το έργο με τίτλο
«Δράσεις ηλεκτροκίνησης του Δήμου Αγράφων».
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που
χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με
δανειακή σύμβαση μεταξύ του κύριου του Έργου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η πρόταση περιλαμβάνει ένα (1) κύριο Υποέργο με τίτλο: Προμήθεια οχημάτων
και φορτιστών στο Δήμο Αγράφων (1.008.978,66 €) που αφορά
στην προμήθεια σε:

 • Δύο (2) μικρά ηλεκτροκίνητα φορτηγά ανοικτά
  ανατρεπόμενα.
 • Ένα (1) ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιβατηγό
  τεσσάρων (4) θυρών και πέντε (5) θέσεων τύπου
  SUV.
 • Δύο (2) σάρωθρα ηλεκτροκίνητα.
 • Τρεις (3) ηλεκτρικούς φορτωτές –
  πολυμηχανήματα, με παρελκόμενα εργαλεία.
 • Τέσσερις (4) σταθμούς φόρτισης, μετά του
  λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού.
  Υποέργο 2: Έργα σύνδεσης, μεταφοράς,
  αποκατάστασης δικτύων (27.520,56 €)