1.195.000€ στοίχισε το νέο κτίριο του 2ου Δημοτικού σχολείου Καρπενησίου

0
9392

Παραλαβή με προβλήματα
Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο νέο κτίριο του 2ου Δημοτικού σχολείου Καρπενησίου, το οποίο ανεγέρθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με συνολικό προϋπολογισμό 1.195.000 ευρώ με Φ.Π.Α.., όμως το πρώτο ελάττωμα δεν άργησε να φανεί. Συγκεκριμένα, το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας και δημοπρατήθηκε στις 18-7-17. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσοστό έκπτωσης 45,22%. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 29-11-18 για συνολικό ποσό 654.609,14 € με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 28-2-2019. Αφού ορίστηκαν και οι επιβλέποντες του έργου, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 22.936,90 € με το Φ.Π.Α. Στις 18-10-2018 ο ΕΣΠΕΛ διενήργησε έλεγχο στις εκτελεσθείσες εργασίες και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης. Σύμφωνα με την τεχνική αναφορά του Ε.Σ.Π.ΕΛ., κατά την εξέταση των πυρήνων σκυροδέματος που λήφθηκαν από το δάπεδο του κτιρίου διαπιστώθηκε ότι το διαστρωθέν στο δάπεδο του λεβητοστασίου παρουσίασε ελάττωμα, το οποίο κρίθηκε από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. «κατ΄ αρχήν μη ουσιώδες» και το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία (i). Η μειωμένη αντοχή που εντοπίσθηκε σε ένα πολύ μικρό τμήμα του δαπέδου και συγκεκριμένα στο χώρο του λεβητοστασίου το οποίο ήταν υπερυψωμένο σε σχέση με το υπόλοιπο δάπεδο και σύμφωνα με την γνωμοδότηση του μελετητή δεν επηρεάζει την στατικότητα του κτιρίου. Η παρατηρούμενη αστοχία κρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Καρπενησίου ως επουσιώδης βλάβη και ότι δεν απαιτείται περαιτέρω συστηματικός έλεγχος. Όμως, θα προβεί στην μείωση της αμοιβής του αναδόχου κατά 30% (10% λόγω διαφοράς τιμής και 20% λόγω μη επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος) επί της δαπάνης της εργασίας σκυροδέτησης στο δάπεδο του λεβητοστασίου.