Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης συνολικού προϋπολογισμού 116.943,08€ του υποέργου «Εξοπλισμός Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας» και την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού κτιριακής εγκατάστασης και Τεχνολογικού Εξοπλισμού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και κατασκευής δίγλωσσου δικτυακού ιστότοπου, διαδραστικών εφαρμογών, κατασκευής και τοποθέτησης λογότυπου και πινακίδας, παραγωγής και εκτύπωσης φυλλαδίων, καταλόγου και άλλων πληροφοριακών εντύπων, ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας υλικού, συγκέντρωσης, κατηγοριοποίησης, κωδικοποίησης και τεκμηρίωσης των προς έκθεση μουσειακών αντικειμένων και εκπόνησης μουσειακής, επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» του Άξονα προτεραιότητας 06 – «Ενίσχυση μουσειακών μονάδων καιπιστοποιήσεις αυτών» για την πράξη με τίτλο Κέντρο Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:ΤΜΗΜΑ 1: «Εξοπλισμός κτιριακής εγκατάστασης», εκτιμώμενης αξίας 28.150,00€ πλέον ΦΠΑ 24%ΤΜΗΜΑ 2: «Τεχνολογικός εξοπλισμός», εκτιμώμενης αξίας 14.550,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. ΤΜΗΜΑ 3: «Υπηρεσία ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό», εκτιμώμενης αξίας 51.608,94€ πλέον ΦΠΑ 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι Επιτροπές

Για το συγκεκριμένο έργο προτείνονται οι παρακάτω Επιτροπές: Α. Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού ως εξής:1) ΚαρέτσοςΚων/νος, ΠΕ Πολ. Μηχανικών ως πρόεδρος, αναπληρούμενος από τον Λάππα Αντώνιο, ΠΕ Πολ. Μηχανικών. 2) Ευσταθία Τόλη, ΤΕ Πολ. Μηχανικών, αναπληρούμενη από τoν Μαντέκα Βασίλειο,ΠΕ Πολ. Μηχανικών, 3) Καράμπελας Παναγιώτης, ΠΕ Μηχ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Αναστασιάδη Κλήμη, ΤΕ Τεχν. Μηχανικών Β. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καιεγκατάστασης του εξοπλισμού ως εξής:1) Μπούας Δημήτριος, ΠΕ Μηχ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Καράμπελα Παναγιώτη, ΠΕ Μηχ. Μηχανικών.2) Μαντέκας Βασίλειος, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, αναπληρούμενος από τον Καρέτσο Κων/νο, ΠΕ Πολ. Μηχανικών.3) Κρεμμυδάς Νικόλαος, ΠΕ Πληροφορικής, αναπληρούμενος από τον Ράικο Νικόλαο, ΠΕ Διοικητικού.

Οι προσφορές

Οι προσφορές θα υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη το ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι σύνθετος, ενώ παράλληλα απαιτείται η πλήρης συμβατότητα και συνεργασία των επί μέρους μερών που τον αποτελούν προκειμένου η λειτουργία του να είναι αποτελεσματική και να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανά τμήμα, η δε αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει όλα τα τμήματα σε έναν προσφέροντα. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά τμήμα, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη ανά τμήμα από το ανώτερο ποσό (προϋπολογισμό) ανά τμήμα θα απορρίπτεται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για έκαστο τμήμα. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες εντός πέντε(5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.