122.000 ευρώ για πέντε νέα έργα στην Δ.Ε. Βίνιανης

0
1805

Πέντε είναι τα νέα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα στην Δημοτική Ενότητα Βίνιανης σύμφωνα με την 18-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων συνολικού προϋπολογισμού 122.000,00 ευρώ. Συγκεκριμένα, για το καθένα από τα έργα αυτά πραγματοποιήθηκαν συνοπτικοί διαγωνισμοί με κύριο κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά και στη συνέχεια ανέδειξε τους αναδόχους των έργων αυτών ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τις εργασίες. Πιο αναλυτικά, για το έργο με θέμα: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 26.200,00€ με ΦΠΑ, εγκρίθηκε η διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των ισότιμων και ισοδύναμων προσφορών, ήτοι : Φούκας Ιωάννης που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%) και Φούκα Βαλεντίνη που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7%). Στο έργο με θέμα:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 22.300,00€ με ΦΠΑ, ως προσωρινός ανάδοχος ορίστηκε ο Μήτσιος Νικόλαος Εμπ/χνης, με μέσο ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Στο έργο με θέμα: «EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 30.500,00€ με ΦΠΑ ως προσωρινός ανάδοχος ορίστηκε ο Κορέντζελος Ιωάννης, με μέσο ποσοστό έκπτωσης έξι τοις εκατό (6,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, ενώ στα έργα με θέμα:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 18.000,00€ με ΦΠΑ και «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΧΡΥΣΩΣ ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 25.000,00€ με ΦΠΑ, ορίστηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι οι Ντάλλας Κων/νος του Αθανασίου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και Χαντζόπουλος Γεώργιος, με μέσο ποσοστό έκπτωσης έξι τοις εκατό (6,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αντίστοιχα. Οι προσωρινοί ανάδοχοιθα κληθούν όπως προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος, ώστε να κηρυχθούν από προσωρινοί οριστικοί ανάδοχοι.