Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών Α.Π.Ε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» προκηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η χρηματοδότησή του θα γίνει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.245.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του, 50% από εθνικούς και 50% από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά. Πρόκειται για παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου και συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Προτείνεται επίσης η τοποθέτηση θερμομόνωσης στα δώματα του κτιρίου που δεν διαθέτουν θερμομονωτική προστασία, σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και η τοποθέτηση θερμομόνωσης στη στέγη των κτιρίων σε δύο επίπεδα, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων (παράθυρα και θύρες) στο αρχικό κτίριο και στην επέκτασή του με νέα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες και θερμοδιακόπτη. Επίσης οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν στην αντικατάσταση υφιστάμενων λεβήτων και καυστήρων, αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (Building Energy ManagementSystem – BEMS) και τέλος την εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 9 μήνες. Κύριο κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη».

Έως 7 Φεβρουαρίου οι προσφορές

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 14η Φεβρουαρίου 2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών την 14η Φεβρουαρίου 2023 προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.