Στην αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών προβαίνει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, ενώ παράλληλα αποδέχεται τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου» συνολικού ποσού 1.941.390,92 €. Μετά την έκδοση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων «Απόφασης Χορήγησης επενδυτικού δανείου του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Δήμο Καρπενησίου για την Πράξη «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου» και την Ανακοίνωσή της στο Δήμο, θα ακολουθήσει Εισήγηση για την Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού και την εγγραφή των ποσών στους Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων για την υλοποίηση των τεσσάρων (4) υποέργων της Πράξης.

Τα 4 υποέργα είναι τα εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανάπλαση και αναβάθμιση 33 παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου» (1.098.021,92€).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αναβάθμιση –αξιοποίηση δημοτικού σταδίου Καρπενησίου και κατασκευή γηπέδου 3*3 στον Προυσό (800.000,00 €).

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης πληθυσμού (37.200,00 €).ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (6.169,00 €).

Η χρηματοδότηση του έργου συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου (Δήμος Καρπενησίου) και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.