2 θέσεις βρεφονηπιοκόμων προκηρύσσει ο ΟΑΕΔ στην Ευρυτανία

0
2749

86 θέσεις βρεφονηπιοκόμων προκηρύσσει ο ΟΑΕΔ

2 θέσεις και στην Ευρυτανία


Την πρόσληψη συνολικά ογδόντα έξι (86)* ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών, των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Η σύμβαση αυτή αφορά τους  παιδικούς  σταθμούς, σχεδόν όλης της Ελλάδας και φυσικά η Ευρυτανία βρίσκεται μέσα σε αυτούς. Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αυτή αφορά τον   Νομό Αττικής(34) , το Νομό Αιτωλ/νίας(4), Αχαϊας(4), Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(3), Θεσπρωτίας(1), Ιωαννίνων(5), Καρδίτσας(10), Λάρισας(3), Μεσσηνίας(1), Ξάνθης(7), Ροδόπης(5), Σερρών(1) και  Τρικάλων(4) .

*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2018) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τα απαιτούμενα προσόντα αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2018) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr για τις ειδικότητες: ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ –  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

 

 

 

 

 

Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456 (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9989196, 210-9989605 ).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αυτής,

Υποβολή αιτήσεων  μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr)δεν  δεν είναι δυνατή.