2 προσλήψεις οχτάμηνης σύμβασης στο Δήμο Αγράφων

0
2842

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ο Δήμος Αγράφων, προχωρά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων.
Πρόκειται για τις ειδικότητες ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, καθώς και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, οι οποίοι θα στελεχώσουν το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγράφων, Τ.Κ.36071 Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Μαντή Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: (2237351121, 2237351300).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες ήτοι από 28/03/2019 έως και 8/4/2019.