25.000 ευρώ ψήφισε ο Δήμος Καρπενησίου για τη συντήρηση των παιδικών χαρών του

0
1742

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ψήφισε την πίστωση που αφορά τον διαγωνισμό για το έργο Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου με ποσό 25.000,00€ (υπόλοιπο σύμβασης).

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει δοθεί σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρακάτω δαπάνης. Η οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αντίστοιχων νόμων, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου όπως ψηφίστηκε με την 409/2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα ενέκρινε και ψήφισε την διάθεση της παρακάτω πίστωσης:

Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2015) – 25.000,00 ευρώ

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.