Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών ΜΕ για Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας.

Η εργασία των ατόμων αυτών αφορά περιοχές της Δ.Ε. Κτημενίων και του Δήμου Καρπενησίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καρπενησίου.