3 άτομα προσλαμβάνει ο ∆ήµος Καρπενησίου για το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης

0
1991

Μέχρι 12 Ιουνίου οι αιτήσεις

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Καρπενησίου, εγκρίθηκε το πρόγραµµα Καλοκαιρινής Απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 4,5 έως 12 ετών του ∆ήµου και διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα πρόσληψης δύο (2) ατόµων ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών και ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα έως και δύο (2) µήνες, µε σκοπό την εκπόνηση προγραµµάτων ηµερήσιας απασχόλησης παιδιών στο Πρόγραµµα Καλοκαιρινής Απασχόλησης του ∆ήµου.

∆ικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν στο ∆ήµο:

ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ.
  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών: Πτυχίο Παιδαγωγικών Σχολών της

ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής.

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε

τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο

δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου

206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα

τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε

το ∆. Καρπενησίου.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ.
  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών: Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής

Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης

σχολής της αλλοδαπής.

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε

τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο

δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου

206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα

τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε

το ∆. Καρπενησίου.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά στα γραφεία του ∆ήµου μέχρι και 12/6/2018.