3.000 ευρώ για ηλεκτρολογικό υλικό στην ΔΕ Ασπροποτάμου

0
2857

Με την από 4-6-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη ΔΕ Ασπροποτάμου» συνολικού προϋπολογισμού 3865,24 ευρώ, επί πλέον ΦΠΑ 24%. Ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα των ανακοινώσεων του Δήμου, την ανάθεση του εν λόγω έργου έλαβε η Φέγγου Ειρήνη και ΣΙΑ ΕΕ έναντι του ποσού των 3.117,13 ευρώ με επί πλέον ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.