Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για το έργο «Βελτίωση υποδομών Αγίας Βλαχέρνας, Σελλών και Στεφανίου» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 32.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Οδοποιίας. Συγκεκριμένα με το έργο αυτό πρόκειται να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις στην ΤΚ Αγίας  Βλαχέρνας,  ΤΚ  Σελλών  και  ΤΚ Στεφανίου, οι οποίες αφορούν τη βελτίωση υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής, επέμβασης των έργων  που θα εκτελεστούν όπως αναλυτικά αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης του έργου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι τις 27 Ιουλίου 2020. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή.

Στις 28 Ιουλίου ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας οδοποιίας ή οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας με βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία έργων και ποσού. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.