Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων» με προϋπολογισμό 340.000,00€ (με ΦΠΑ) προκηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Α)Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 274.193,55€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ& απρόβλεπτα κλπ). Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η ριζική ανακαίνιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του κτιρίου ώστε να μπορεί να παρέχει παροχές ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους λειτουργίας. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες. Κύριο κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Έως 9 Φεβρουαρίου οι προσφορές

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την 16η Φεβρουαρίου 2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών την 16η Φεβρουαρίου 2023 προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω προκήρυξη».