35.000 ευρώ για έργα στη Δ.Ε. Κτημενίων

0
2081

Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για το έργο «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Κτημενίων», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 35.000,00 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων Οικοδομικών και Οδοποιίας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που προβλέπονται στην Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στις πέντε Τοπικές Κοινότητες που την αποτελούν, πρόκειται για εργασίες βελτίωσης των υποδομών τους που αφορούν σε πλακοστρώσεις δρόμων, επενδύσεις τοιχοποιιών, επισκευή-αποκατάσταση ρείθρων, επισκευή φρεατίων ομβρίων, συμπλήρωση-τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και άλλες παρεμφερείς εργασίες.
Έως 23 Οκτωβρίου οι προσφορές
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 23-10-2019. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας με βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία έργου (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) και ποσό που να καλύπτει τον Προϋπολογισμό του έργου. Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2019 είναι 35.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΤΑ/2019 και το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50077, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μπαμπαλής Δημήτριος.