35.000 ευρώ για τη βελτίωση υποδομών σε Σελλά, Φιδάκια, Στεφάνι

2692

Συνοπτικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο ∆ήµος Καρπενησίου για το έργο : «Βελτίωση υποδοµών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου».

Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης είναι 35.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) (ΣΑΤΑ ), µε Υπάρχουσα Πίστωση: 32.000,00 Ευρώ(µε Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων Οικοδοµικών και Οδοποιϊας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Οικονοµική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) µέχρι την 15/11/2018, ενώ δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Δικαιούνται να συµµετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρπενησίου.