Στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη στη Λαμία,  υπογράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι συμβάσεις για την υλοποίηση δυο σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 €.

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΧΡΥΣΩ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προϋπολογισμού 400.000,00 €. Με την σύμβαση αυτή προβλέπεται η ολοκλήρωση της οδικής πρόσβασης προς τον Άγιο Δημήτριο με ασφαλτόστρωση. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει εκτέλεση γενικών εκσκαφών μικρής κλίμακας σε μήκος οκτακοσίων μέτρων περίπου ώστε να αποκτήσει ο δρόμος καθαρό πλάτος  5 ~5,50μ, εκσκαφές  θεμελίων για την έδραση  των προς κατασκευή τοιχίων καθώς και των κιβωτοειδών οχετών, εκσκαφές για την μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής  για την έδραση των κρασπεδόρειθρων,  επιχώσεις  με μεταβατικά επιχώματα αλλά και με επιχώματα προερχόμενα από τα προϊόντα εκσκαφής των τεχνικών έργων και των κιβωτοειδών οχετών, κατασκευή δύο κιβωτοειδών οχετών διαστάσεων 3Χ3  & 2,50Χ2  αντίστοιχα, κατασκευή κρασπεδόρειθρου για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, κατασκευή δύο σωλητών οχετών και κατασκευή υπόβασης. Επιπλέον σε όλο το υπόλοιπο μήκος του δρόμου (1300,00μ περίπου) θα κατασκευασθεί υπόβαση μεταβλητού πάχους (όχι μικρότερου από 025μ) , δύο στρώσεις βάσης πάχους 0,10μ καθώς και ασφαλτόστρωση πάχους  5cm.

Η δεύτερη αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ – ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.: 4+500 ΕΩΣ Χ.Θ.: 6+000 προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης βλαβών του οδικού δικτύου Δομνίστας – Μεσοκώμης και συγκεκριμένα, εκσκαφές εδαφών, εξυγίανσης του υπεδάφους της οδού, κατασκευής στραγγιστηρίου, κατασκευής σωληνωτού οχετού διαμέτρου 1m, ανακατασκευής του οδοστρώματος και κατασκευής και τοποθέτησης συρματοκιβωτίων.

Και για τα δυο έργα έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να εκτελεστούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.