45.500 ευρώ η ανακαίνιση του Δημοτικού σχολείου Βραγγιανών

0
2963

Την οριστική παραλαβή του έργου με θέμα την «Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Βραγγιανών» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων σύμφωνα με την 1-7-2019 απόφασή του. Ειδικότερα, την εργολαβία του έργου αυτού είχε η κα. Φανή Λώλη με ημερομηνία περαίωσης την 16-5-2019 η οποία και τηρήθηκε, προϋπολογισμού 45.500 ευρώ και συνολική δαπάνη 40.824, 23 ευρώ με ΦΠΑ. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο(2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο.