Σε νέα χρηματοδότηση όλων των Δήμων της χώρας προχώρησε το ΥΠΕΣ, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η συνολική επιχορήγηση ανήλθε στα 25.000.000,00€, εκ των οποίων ο Δήμος Καρπενησίου έλαβε το ποσό των 49.400,00 € για την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου θα γίνει στην αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023.