Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανήματος για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δ.Ε. Αγράφων» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ειδικότερα η ανάθεση θα γίνει στον Κωνσταντίνο Γ.Βούρτσα  «Χωματουργικές  εργασίες» έναντι  του  ποσού  των  4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό αφορά εργασία 100 ωρών με τη μίσθωση εκσκαφέα και τις εργασίες του χειριστή. Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των αναφερόμενων ανθρωποωρών. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.