Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό αγροτικών δρόμων στην Δ.Ε. Βίνιανης» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης. Η ανάθεση της υπηρεσίας έγινε στον Ντάλλα Κωνσταντίνο «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών», έναντι του ποσού των 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πλήρωση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την υπογραφή της σύμβασης έως και τη συμπλήρωση των αναφερόμενων ωρών εργασίας. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.