500.500 € από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για δράσεις του Δήμου Καρπενησίου

2090

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε, ποσό ύψους 150.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους Δήμους της χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται και ο Δήμος Καρπενησίου αποδεχόμενος την επιχορήγηση την επιχορήγηση των 500.500,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2019 εντάσσονται η αναβάθμιση – οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου, ποσό 140.000,00€, η βελτίωση εγκαταστάσεων δημοτικού σταθμού οχημάτων Δήμου Καρπενησίου, ποσό 100.000,00€, η περίφραξη δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου, ποσό 40.000,00 €, η προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου, ποσό 100.500,00 €, η προμήθεια φωτεινού διάκοσμου, ποσό 50.000,00€ και η προμήθεια 2 λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού, ποσό 70.000,00€. Η κατανομή του ποσού πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε ΟΤΑ με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με την έκταση, τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα των ΟΤΑ καθώς και οικονομικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με τις περιφερειακές ανισότητες. Με την εν λόγω απόφαση στο Δήμο Καρπενησίου κατανεμήθηκε το ποσό των 500.500,00€ εκ των οποίων τα 250.250,00€ καταβάλλονται στο Δήμο Καρπενησίου μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το υπόλοιπο της επιχορήγησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους με την υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, το είδος των οποίων θα προσδιοριστεί με σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ.