Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Δ.Ε Κτημενίων και Δ.Ε. Φουρνά» συνολικού προϋπολογισμού 725.806,45€ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο έχει ως σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας Επαρχιακού οδικού δικτύου των Δ.Ε. Κτημενίων και Φουρνά, του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.500 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον για εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έως 22 Μαρτίου οι προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην Ταχ. Δ/νση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.