Έως 22 Μαΐου οι προσφορές

Στην πρόσληψη ενός ορκωτού λογιστή προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου υπηρεσίας   για τον «Οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019 από Ορκωτό λογιστή», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή της  υπηρεσίας  χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ.πρωτ.: 5898/15.5.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος                                             για την υπηρεσία για τον «Οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου                                                             για το έτος 2019 από Ορκωτό λογιστή»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται από  τον οικονομικό φορέα σε  περίπτωση  φυσικού προσώπου  ή σε  περίπτωση νομικού προσώπου  εκ μέρους  του νόμιμου εκπροσώπου.2.Πιστοποιητικόφορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες.3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες.4.Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών  (ΣΟΕΛ). 5. Βεβαίωση του ΣΟΕΛ η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 6.Τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τους αναπληρωματικούς τους, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.7.Τα πιστοποιητικά για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα. Προσφορές οι οποίες  δεν  θα   διαθέτουν αποδεδειγμένα τα παραπάνω κριτήρια δεν θα γίνονται δεκτές.