8.500 ευρώ για τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου από Ορκωτό λογιστή

0
1698

Έως 6 Σεπτεμβρίου οι προσφορές
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διακηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου καθώς και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για τον «Οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από Ορκωτό λογιστή», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.500 ευρώ.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασία, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, βεβαίωση ΣΟΕΛ, τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ, τα πιστοποιητικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας. Επίσης, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
Προσφορές
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων στο πρωτόκολλο του Δήμου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την αρ. πρωτ.: 12561/29/8/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την υπηρεσία για τον «Οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου
για το έτος 2018 από Ορκωτό λογιστή»

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην υπηρεσία. Προσφορές οι οποίες δεν θα διαθέτουν αποδεδειγμένα τα παραπάνω κριτήρια δεν θα γίνονται δεκτές. Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του προσφέροντος, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες.