Μηχανήματα μισθώνει ο Δήμος Αγράφων με σκοπό τη συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στην ΔΕ Ασπροποτάμου. Η εκτέλεση της υπηρεσίες θα δοθεί σε δύο αναδόχους.

Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Α. Φούκας «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας έναντι του  συνολικού ποσού 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για εργασία 100 ωρών και τη μίσθωση εκσκαφέα με χειριστή, ενώ ο Γερονίκος Αργύρης «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπηρεσίας έναντι του συνολικού ποσού 3.968,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για εργασία 80 ωρών και τη μίσθωση εκσκαφέα με τον χειριστή. Οι ανάδοχοι υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τους προμηθευτές και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών.