Δύο ειδικούς συμβούλους προσλαμβάνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου

406
businessmen and business women work team businessman silhouette businessman silhouette flat design businessman silhouette on blue background free vector

Στην πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συμβούλων ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών & ΠΕ Οικονομικών για επικουρία του Δημάρχου Καρπενησίου με συμβουλευτική δράση σε θέματα τεχνικών έργων και σε οικονομικά ζητήματα αντίστοιχα προβαίνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακαβάς.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου της ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.

Τυπικά Προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνικής σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αντικείμενο της απασχόλησης του Ειδικού Συμβούλου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών. Να επικουρεί και να υποστηρίζει το Δήμαρχο με συμβουλευτική δράση σε θέματα τεχνικών έργων, περιβάλλοντος, χωροταξίας κτηματολογίου, καθώς και ωρίμανσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και επιστημονικών υπηρεσιών. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εξωτερικών εργασιών για την προώθηση και επίλυση θεμάτων στα παραπάνω πεδία. Θα εκτιμηθούν επιπλέον συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η επαγγελματική απασχόληση σε τεχνικά θέματα, η καλή γνώση ξένης γλώσσας, και η γνώση AUTOCAD.Β)

Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε. Οικονομικών η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε. Τυπικά Προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Οικονομικών Σπουδών, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Αντικείμενο της απασχόλησης του Ειδικού Συμβούλου Π.Ε Οικονομικών. Να επικουρεί και να υποστηρίζει το Δήμαρχο με συμβουλευτική δράση σε θέματα οικονομικής- λογιστικής φύσεως και προγραμματισμού, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και λειτουργίας του Δήμου. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου για την προώθηση και επίλυση θεμάτων στα παραπάνω πεδία. Θα εκτιμηθούν επιπλέον συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η επαγγελματική απασχόληση σε σχετικά της ειδικότητας θέματα, η καλή γνώση ξένης γλώσσας, και η γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είχε οριστεί από τις 8 Φεβρουαρίου 2024 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024. Η πλήρωση των προαναφερόμενων δύο (2) θέσεων θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησής και ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.