Προς παράδοση το έργο «Κατασκευή γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών»

425
1

Προς έγκριση θα τεθεί στο Δ.Σ. του Δήμου Αγράφων ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 339.438,52€ με ΦΠΑ δηλαδή ισόποσο της αρχικής σύμβασης.

Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται, για να συμπεριλάβει την αυξομείωση ποσοτήτων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις. Για τις δαπάνες χρησιμοποιήθηκε το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 με ανάδοχο τη ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.