Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει τη λήψη ενός κουπονιού χρηματοδότησης για κάθε δήμο αξίας 15.000€, για τη δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο φορέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς στη χώρα. Διαθέτει τόσο τις απαραίτητες υποδομές, όσο κα το απαραίτητο προσωπικό ώστε να μπορεί να διασφαλίσει τη λήψη του κουπονιού, αλλά και την ορθή υλοποίηση του έργου. Το ΕΤΕΚΑ έχει ήδη συνάψει προγραμματικές συμβάσεις με δεκάδες δήμους σε όλη την επικράτεια και αξιοποιώντας τόσο τις δικτυακές του υποδομές υψηλής ταχύτητας, όσο και τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το σύνολο των δήμων (100%) τους οποίους εκπροσωπεί, κατά τις τρεις(3) προηγούμενες φάσεις υποβολής αιτημάτων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ μεγάλος, καθώς το συνολικό ποσοστό ικανοποίησης των αιτημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν μικρότερο από το 20%. Στη σύμβαση αυτή ο Δήμος Αγράφων δε θα επιβαρυνθεί οικονομικά με την καταβολή οποιαδήποτε αμοιβής προς το ΕΚΕΤΑ, αφού ο φορέας επιτελεί τους καταστατικούς του σκοπούς, για την υποστήριξη άλλων δημοσίων φορέων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακών Έργων. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, για το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεσή της, απαιτείται ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης με τον αναπληρωτή του. Στο Δήμο Αγράφων ως τακτικό μέλος της Επιτροπής ορίζεται η κα. Κοτρώνα Αννέτα και ως αναπληρωματικό μέλος ο κ. Μπραζιάς Παναγιώτης.