Με προδικαστική προσφυγή βγάζει «εκτός» τον προσωρινό ανάδοχο

Στη μάχη διεκδίκησης του έργου «Αξιοποίηση – Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου» των 2,35 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ριχτεί οι υποψήφιοι ανάδοχοι, καθώς κατά πως φαίνεται η ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, πιθανότατα να αλλάξει. Το εν λόγω έργο διεκδικεί η «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ- ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ», η εταιρεία που ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανάπλαση του Γυμνασίου – Λυκείου Καρπενησίου, εντοπίζοντας προβλήματα στα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.». Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση του κ. Γεωργαλή είχε αναδειχτεί ως προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τρία και 0,43 (43,43%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Με τη σειρά της η επιχείρηση των κ.κ. Ανταίος – Σπανός πραγματοποιεί προδικαστική προσφυγή, καθώς τα  προσκομισθέντα δικαιολογητικά – νομιμοποιητικά έγγραφα δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης γιατί έχουν εκδοθεί σε χρόνο που απέχει κατά πολύ των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών που απαιτεί ο νόμος και η διακήρυξη πριν την υποβολή τους και όχι εξήντα επτά (67) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους όπως πραγματοποίησε η επιχείρηση του κ. Γεωργαλή. Συμπερασματικά, η επιχείρηση του κ. Γεωργαλή αμφισβητείται από την επιχείρηση των κ.κ. Ανταίος – Σπανός ότι προσκόμισε βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας που δεν ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και έτσι δεν απέδειξε, όπως επί ποινή αποκλεισμού απαιτεί η διακήρυξη, ότι ήταν ασφαλιστικά ενήμερη και δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό της ο λόγος αποκλεισμού. Με τη σειρά της η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή της επιχείρησης Ανταίος – Σπανός και θα ακολουθηθεί η διαδικασία κατάπτωσης της εγγυητικής.