Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμος Αγράφων για το από 23 Μαρτίου 2022 πρακτικό Ι το οποίο αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ενός (1) σταδίου που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και έχει τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του διαγωνισμού.

Ο Δήμος Αγράφων ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: SPORTS AND PLAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και αρμόδιο τον κύριο Τόλιο Κωνσταντίνο για την εκτέλεση της προμήθειας, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ προσφέρει την πλέον οικονομικότερη τιμή.