Στην συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προχώρησε ο Δήμος Αγράφων με σκοπό την αξιολόγηση υποψηφίων για την κάλυψη κενών θέσεων στα πλαίσια διενέργειας του Α’ κύκλου του ενιαίου συστήματος κινητικότητας έτους 2019. Η επιτροπή θα αποτελείται από τους Μαντή Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, Μαρούλη Νικόλαο του Ιωάννη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και Λάμπρου Απόστολο του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, κατά τις συνεδριάσεις του παραπάνω οργάνου, θα μετέχει και ο Πεσλής Δημήτριος, ως παρατηρητής και εκπρόσωπος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ευρυτανίας.