Δήμος Αγράφων: Από τον κατάλογο εργοληπτών και μελετητών οι ανάδοχοι των έργων του

0
722

Μέχρι 6/3/2019 η υποβολή αιτήσεων για τον κατάλογο

Ο Δήμος Αγράφων αποδεικνύει συχνά ότι ακολουθεί πιστά τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις εξελίξεις οργάνωσης που τον φέρνουν μπροστά  σε σχέση με άλλους Δήμους της Περιφέρειας.  Στην δημιουργία καταλόγου προχωρά ο εν λόγω Δήμος, ο οποίος θα περιλαμβάνει εργολήπτες αλλά και μελετητές στους οποίους θα αναθέτει τα έργα του. Συγκεκριμένα, ο κατάλογος που θα καταρτίσει θα περιλαμβάνει Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Ο Δήμος προχωρά σε ανοιχτή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 6/3/2019 η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία.  Στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αγράφων, στη Δ/νση Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ. 36071 θα κατατίθενται οι αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax στο 2237351128 εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή στην ιστοσελίδα www.agrafa.gr.