Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 καθαριστών/ καθαριστριών σχολικών μονάδων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μερικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10/8/2022 έως και 24/8/2022.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. 

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.