Έγκριση έλαβε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου Καρπενησίου έτους 2021 στα οποία γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν την οικονομική διαχείριση στο 2021. Αναλυτικότερα, η χρονιά που πέρασε ήταν η ενδέκατη για τη λειτουργία του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος του νεοσύστατου Καλλικρατικού Δήμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, συστάθηκε ο νέος Δήμος Καρπενησίου ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων, βάσει των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου. Συγκεκριμένα οι Δήμοι που συνενώθηκαν με τον ΔήμοΚαρπενησίου είναι ο Δήμος Δομνίστας, ο Δήμος Κτημενίων, ο Δήμος Ποταμιάς, ο Δήμος Προυσού, ο Δήμος Φουρνά, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Πολεοδομία,ΤΥΔΚ, ΚΕΠ, Κοινωνική Πρόνοια. Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τις λοιπές ΔημοτικέςΕνότητες, δεδομένου ότι ο πρώην Δήμος Καρπενησίου τηρούσε το διπλογραφικό σύστημα κατά εννέα συναπτά έτη, έδωσε τη δυνατότητα τόσο στην Διοίκηση, όσοκαι στις υπηρεσίες, να παρακολουθήσουν πολλά νέα οικονομικά στοιχεία, με μεγαλύτερη ακρίβεια και να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση των δράσεων και των στόχων του Δήμου. Με την απεικόνιση των στοιχείων των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν στοδιπλογραφικό σύστημα, α) δόθηκε η δυνατότητα καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης και της οικονομικής θέσης του Δήμου και των δημοτικών ενοτήτων πουσυνενώθηκαν με τον πρώην Δήμο Καρπενησίου και β) διαπιστώθηκαν πολλά από τασυσσωρευμένα προβλήματα, που αποτελούν φραγμό αλλά και ταυτόχρονα πρόκληση συνολικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, στα οποία καλείται τώρα αλλά και μελλοντικά να δώσει λύσεις. Ο Δήμος σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής και στη χρήση 2020 επιτέλεσε σημαντικό κοινωνικό έργο, εισφέροντας και επιχορηγώντας Νομικά Πρόσωπα, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Οργανισμούς που ανήκουν στην δικαιοδοσία του.

Έσοδα

Στη χρήση 2021 τα έσοδα του Δήμου από πωλήσεις αγαθών, προϊόντων,φόρους, εισφορές, πρόστιμα και τέλη-δικαιώματα ανήλθαν στο ποσό των3.039.806,87 ευρώ και με την προσθήκη των επιχορηγήσεων που λήφθηκαν γιαλειτουργικούς και λοιπούς σκοπούς ποσού 6.174.244,36 ευρώ, των εσόδωνπαρεπομένων ασχολιών ποσού 51.597,99 ευρώ και των εσόδων από τόκουςκαταθέσεων και εσόδων πάγιας επένδυσης ποσού 33.283,70 ευρώ, ανήλθαν στοσυνολικό ποσό οργανικών εσόδων 9.298.932,92 ευρώ.Στο παραπάνω ποσό προστίθενται τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού1.903.586,31 ευρώ και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 46.924,58 ευρώ,οπότε τα συνολικά έσοδα του Δήμου, οργανικά και ανόργανα, ανήλθαν στο ποσότων 11.249.443,81 ευρώ.

Έξοδα και χρηματικά υπόλοιπα

Η κατανομή των εξόδων στις λειτουργίες διοίκησης και δημοσίων σχέσεωνκαθώς και στο κόστος αγαθών και υπηρεσιών έγινε ανάλογα με την κατηγορία καιφύση της δαπάνης. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 9.785.750,02 ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των1.581.497,77 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των111.467,93 ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα που ανήλθαν στο ποσό των97.388,92 ευρώ.Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων καιχρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό των 11.576.104,64 ευρώ. Στο παραπάνω ποσό προστίθενται τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού14.113,01 ευρώ, 31.949,96 ευρώ ως έκτακτα και ανόργανα έξοδα, πλέον διάφορεςέκτακτες ζημίες ύψους 22.094,00 ευρώ και δαπάνες προβλέψεων ύψους 188.328,58ευρώ, οπότε τα συνολικά έξοδα της χρήσεως, οργανικά και ανόργανα, ανήλθαν στοποσό των 11.832.590,19 ευρώ.Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2021 ποσού11.249.443,81 ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2021 ποσού11.832.590,19 ευρώ, αποτελεί το καθαρό αποτέλεσμα (έλλειμμα) της χρήσεως τοοποίο ανέρχεται σε 583.146,38 ευρώ.Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως 2021 ανέρχονται στο ποσό των4.622.453,13 ευρώ και η ανάλυσή τους έχει ως εξής:- Διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου 12.231,19 ευρώ- Καταθέσεις στις τράπεζες 4.610.221,94 ευρώ.

Γενική εικόνα του Δήμου

Η οικονομική πορεία του Δήμου Καρπενησίου, όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021 και την παραπάνω ανάλυση είναι καλή με θετικές προοπτικές.