Μέχρι 11 Ιουνίου οι αιτήσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

0
1854

Μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 26ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) που προκηρύσσει το διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωσή της σημειώνει:

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 26η εκπαιδευτικής σειρά ορίζεται στους εκατό (100), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ ως εξής:

Α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 25 σπουδαστές και σπουδάστριες

Β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες

Γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα:

– Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

– Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας,  10 σπουδαστές και σπουδάστριες

Δ) Τμήμα Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

Ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

ΣΤ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

Ζ) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές και σπουδάστριες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:  Ο/Η υποψήφιος καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdda.gr στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός» την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει (συστημένη επιστολή) στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, Ταύρος, γρ.501) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνονται:

Α) Από τους/τις ιδιώτες υποψηφίους/ιες:

– ο τίτλος σπουδών που κατέχουν

– η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, σύμφωνα ε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει

– η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση

– η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης

– για τους άνδρες υποψηφίους, δηλώνεται επίσης η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου

Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους:

– ο τίτλος σπουδών που κατέχουν

– η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, σύμφωνα ε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει

– η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης

– η υπαλληλική τους ιδιότητα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 έως και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από 08.00 – 13.00 στην ΕΣΔΔΑ, γραφείο 501 ή/και στα τηλέφωνα: 2131306209, 2131306243, 2131306349 καθώς και στο περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25Δ) ή/και στα τηλέφωνα 2313321104 και 231332145. Μπορούν επίσης να ενημερώνονται από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα (www.ekdd.gr )